Nasze książki: Koszty w instytucjach kulturyPlan finansowy instytucji kulturyNowe wynagrodzenia pracowników instytucji kultury

Zobacz wersję online Poradnika Instytucji Kultury

Spis treści

1. Regulamin organizacyjny obowiązkowy w każdej instytucji kultury
1.1. Podstawa prawna regulaminu organizacyjnego
1.2. Rola regulaminu organizacyjnego
1.3. Materia błędnie regulowana w regulaminie organizacyjnym

2. Nadanie regulaminu organizacyjnego
2.1. Opracowanie regulaminu w gestii dyrektora
2.2. Opiniowanie regulaminu organizacyjnego
2.2.1. Dowody na przekazanie do opinii
2.2.2. Termin na przekazanie opinii
2.2.3. Tryb konsultacji
2.2.4. Opinia związków zawodowych i stowarzyszenia twórców
2.2.5. Opinia organizatora
2.3. Związanie uwagami podmiotów opiniujących regulamin
2.4. Wprowadzenie regulaminu w życie
2.5. Zarządzenie dyrektora wprowadzające regulamin organizacyjny

3. Cechy prawidłowo opracowanego regulaminu organizacyjnego
3.1. Regulamin organizacyjny a umowy o pracę i umowy cywilnoprawne
3.2. Aktualność i praktyczność regulaminu organizacyjnego
3.3. Przyczyny wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym

4. Szczegółowe postanowienia regulaminu organizacyjnego
4.1. Nazwa i siedziba instytucji
4.2. Cel i zadania instytucji
4.3. Podstawy prawne wydania regulaminu organizacyjnego
4.4. Słowniczek pojęć
4.5. Struktura organizacyjna
4.6. Osoby zarządzające instytucją w regulaminie organizacyjnym
4.6.1. Obowiązki dyrektora
4.6.2. Zasady zastępstwa dyrektora
4.6.3. Przekazanie niektórych uprawnień dyrektora innym pracownikom
4.6.4. Wydawanie przepisów wewnętrznych przez dyrektora
4.6.5. Zastępca dyrektora
4.6.6. Główny księgowy

5. Przepisy szczególne dotyczące regulaminu organizacyjnego
5.1. Biblioteki
5.2. Muzea

6. Regulamin wynagradzania — najważniejsze informacje
6.1. Regulamin wynagradzania jako źródło prawa pracy
6.2. Obowiązek wprowadzenia regulaminu wynagradzania
6.3. Korzyści z wprowadzenia regulaminu wynagradzania

7. Wprowadzenie regulaminu wynagradzania w instytucji kultury
7.1. Uzgodnienie treści regulaminu ze związkami zawodowymi
7.2. Związanie opinią związków zawodowych
7.3. Działania po uzyskaniu opinii związków zawodowych
7.4. Podanie regulaminu wynagradzania do wiadomości pracowników
7.5. Termin wejścia w życie regulaminu wynagradzania

8. Wpływ zmiany regulaminu wynagradzania na umowy o pracę
8.1. Korzystne dla pracowników zmiany w regulaminie wynagradzania
8.2. Zmiana regulaminu wynagradzania na niekorzyść pracownika

9. Szczegółowe postanowienia regulaminu wynagradzania
9.1. Okres, za jaki wypłacane jest wynagrodzenie
9.2. Termin wypłacania wynagrodzenia
9.3. Miejsce i sposób zapłaty wynagrodzenia
9.4. Stanowiska pracy i odpowiadające im kategorie zaszeregowania oraz wysokość wynagrodzenia dla poszczególnych kategorii
9.5. Dodatek funkcyjny
9.6. Premie i nagrody
9.7. Inne dodatkowe składniki wynagrodzenia
9.8. Należności za podróże służbowe
9.9. Waloryzacja płac

10. Zasady dobrej legislacji
10.1. Cechy dobrych przepisów wewnętrznych
10.2. Rola spójników
10.3. Zmiany regulaminów

11. Przykładowe dokumenty
11.1. Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego
11.2. Regulamin organizacyjny
11.3. Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania
11.4. Regulamin wynagradzania w teatrze
11.5. Regulamin wynagradzania w bibliotece