Nasze książki: Koszty w instytucjach kulturyPlan finansowy instytucji kulturyNowe wynagrodzenia pracowników instytucji kultury

Zobacz wersję online Poradnika Instytucji Kultury

Publikacje

Regulamin organizacyjny i regulamin wynagradzania w instytucjach kultury

Nowe Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury spowodowało, że wiele instytucji kultury wprowadziło zmiany w obowiązujących regulaminach wynagradzania lub wydało zupełnie nowe. Natomiast te instytucje, które nie mają obowiązku wprowadzenia regulaminu wynagradzania, powinny sprawdzić, czy treść umów o pracę zawartych z ich pracownikami odpowiada wymogom rozporządzenia. Drugim ważnym aktem wewnętrznym instytucji, powiązanym z regulaminem wynagradzania, jest regulamin organizacyjny. Regulamin ten ma być dla dyrektora instytucji narzędziem do prawidłowego zarządzania nią, a dla pracowników źródłem informacji o zasadach wewnętrznego funkcjonowania instytucji. Oddajemy w Państwa ręce nową publikację, której podstawowym zdaniem jest pomoc w przygotowaniu nowych aktów wewnątrzzakładowych lub we wprowadzeniu prawidłowych zmian w już obowiązujących dokumentach. Publikacja zawiera także przykładowy regulamin organizacyjny oraz regulaminy wynagradzania w dwóch wariantach.

Instrukcja kancelaryjna w instytucjach kultury

W książce znajdą Państwo m.in.: podstawowe definicje oraz niezbędne informacje dotyczące postępowania z dokumentami jawnymi i niejawnymi; zasady archiwizacji, brakowania dokumentów oraz przekazywania ich do archiwum państwowego; wskazówki, jakie zagadnienia powinny się znaleźć w instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej; instrukcje, jak opracować jednolity wykaz akt, podzielić dokumentację na kategorie archiwalne, czy ustalić symbol pisma. Publikację uzupełniają wzory niezbędnych dokumentów, także w edytowalnej wersji Word na załączonym pendrive!

Nowe wynagrodzenia pracowników instytucji kultury i inne nowe przepisy o działalności kulturalnej (w wersji elektronicznej — PDF)

Z książki dowiedzą się Państwo m.in.: komu należy się dodatek funkcyjny, a komu dodatek specjalny; jak liczyć nagrodę jubileuszową zgodnie z nowymi przepisami; jakie składniki wchodzą w skład wynagrodzenia dyrektora i innych osób; czy dyrektor może być pociągnięty do odpowiedzialności za wprowadzenie stanowiska niewymienionego w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania; jak sprawnie przejść przez procedurę wprowadzenia nowych regulaminów wynagradzania; jaki wachlarz zachowań przysługuje pracownikowi w związku ze zmianą wysokości jego wynagrodzenia.

Plan finansowy instytucji kultury (w wersji elektronicznej — PDF)

Książka zawiera informacje dotyczące założeń i planowania przychodów i kosztów w planie finansowym, wyceny poszczególnych zadań, zagospodarowania zysku i określania strat. W publikacji zamieszczono także przykładowy plan finansowy instytucji kultury wraz z przykładami oszacowań kosztów i przychodów z poszczególnych działań w ujęciu zadaniowym.

Instrukcja kasowa w instytucjach kultury

Książka zawiera informacje dotyczące odpowiedzialności za gospodarkę kasową, zasady wpłat i wypłat oraz przechowywania pieniędzy, zasady transportu, dokumentowania i ewidencji oraz informacje na temat procedur. Publikacja zawiera także wzory dokumentów w wersji elektronicznej, gotowe do wykorzystania.

Koszty w instytucjach kultury. Ewidencja księgowa z przykładami

Książka zawiera liczne przykłady księgowań kosztów związanych m.in. ze środkami trwałymi, VAT, podatkami, wynagrodzeniami, umowami cywilnoprawnymi, kosztami i stratami. Zawiera także informacje, jak zapewnić ewidencję wykonania budżetu instytucji kultury w układzie zadaniowym.

Inwentaryzacja w instytucjach kultury. Praktyczny przewodnik z wzorami dokumentów

To jedyna na rynku publikacja z praktycznym komentarzem jak przygotować się i przeprowadzić inwentaryzację, uwzględniając specyfikę instytucji kultury. Inwentaryzacja to także ogromna ilość dokumentów, które należy stworzyć i wypełnić. Atutem książki jest komplet wzorów dokumentacji inwentaryzacyjnej, które po dostosowaniu do wielkości jednostki oraz ilości posiadanych składników majątkowych może zaadaptować każda instytucja kultury.

Nowelizacja przepisów o działalności kulturalnej. Komentarz do zmian

Od dawna oczekiwana nowelizacja przepisów o działalności kulturalnej stała się faktem. Dotychczasowe przepisy z zakresu działalności kultury prowadziły do tego, że podmioty działające w tym obszarze napotykały szereg ograniczeń wynikających z przepisów, a wiele z nich budziło wątpliwości interpretacyjne. Zamiarem nowelizacji była zmiana niekorzystnych regulacji oraz wprowadzenie jednoznacznych przepisów w miejsce tych, które budzą wątpliwości.

Zamówienia publiczne w instytucjach kultury. Wybrane zagadnienia

Książka "Zamówienia publiczne w instytucjach kultury. Wybrane zagadnienia" to wyjątkowa publikacja przygotowana specjalnie z myślą o specyficznych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o charakterze kulturalnym czy artystycznym.