Nasze książki: Koszty w instytucjach kulturyPlan finansowy instytucji kulturyNowe wynagrodzenia pracowników instytucji kultury

Zobacz wersję online Poradnika Instytucji Kultury

Najnowsze informacje

Europejskie Forum Kultury w Brukseli
W dniach 4--6 listopada w Brukseli odbędzie się Europejskie Forum Kultury.
Przedstawiciele instytucji kultury mogą wziąć udział w konsultacjach Programu Polska Cyfrowa
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zaprasza m.in. przedstawicieli instytucji kultury na konferencje regionalne, w trakcie których zostaną zaprezentowane założenia realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014--2020.
Konkurs „Diversity — Jak kultura może korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych?”
Jeśli tylko posiadają Państwo obywatelstwo UE i mają innowacyjny pomysł, jak zastosować technologie informacyjno-komunikacyjne w kulturze, mogą zgłosić się do konkursu "@Diversity -- Innovative Ideas for cultural and creative sectors in Europe". Konkurs organizowany jest przez Komisję Europejską, a zgłoszenia przyjmowane są do 19 sierpnia br.
Konferencja Ministrów Partnerstwa Wschodniego ds. Kultury
W piątek 28 czerwca odbędzie się pierwsza konferencja Ministrów Partnerstwa Wschodniego ds. Kultury.
Dotacja dla bibliotek na zakup książek – jak ją zdobyć?
Do 5 lipca 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego) Państwa biblioteka może starać się o dotację w ramach programu "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek".
Norwegia, Islandia i Liechtenstein oraz budżet państwa ratują zabytki kultury polskiej
Od 4 czerwca do 16 września trwa nabór do Programu "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009--2014.
Kultura — Interwencje (II nabór)
Jeszcze przed wakacjami warto wziąć udział w Programie Narodowego Centrum Kultury Kultura -- Interwencje i najpóźniej do 30 czerwca złożyć wniosek o dofinansowanie.
Najnowsze trendy światowego bibliotekarstwa — międzynarodowa konferencja w Warszawie już 24 maja!
OCLC (Online Computer Library Center) -- międzynarodowa organizacja członkowska zrzeszająca biblioteki -- wraz z Biblioteką Narodową organizuje konferencję, która ma na calu wsparcie bibliotek w odnalezieniu się w cyfrowym świecie.
Łowicz — regon o silnej tożsamości kulturowej
Dwa ważne dla instytucji kultury tematy zdominują konferencję, która odbędzie się już wkrótce, 31 maja 2013 r. w Łowiczu. Rozwój regionów o silnej tożsamości kulturowej, z własną sztuką ludową oraz ochrona praw autorskich twórców ludowych.
Gość niepełnosprawny w muzeum — muzeum bez barier
"Gość niepełnosprawny w muzeum -- muzeum bez barier" -- pod takim hasłem Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Fundacja Kultury bez Barier oraz Fundacja Polska bez Barier organizuje bezpłatne szkolenie dla osób pracujących w galeriach i muzeach.
Europejska Platforma Festiwali – dołącz do projektu
Europejska Platforma Festiwali to pilotażowy projekt, który ma na celu wykorzystanie potencjału festiwali w celu zwiększenia ich wkładu w realizację różnych gałęzi polityki UE, jak na przykład polityki innowacji, integracji społecznej, edukacji i dialogu międzykulturowego.
Ważne dla muzeów i opiekunów miejsc pamięci
Jeżeli przygotowują Państwo projekty upamiętniające miejsca, archiwa i ofiary reżimów stalinowskiego i nazistowskiego, warto postarać się o uzyskanie możliwego dofinansowania. Do 1 czerwca 2013 r. można wziąć udział w naborze wniosków do Programu Europa dla Obywateli w ramach Działania 4. Aktywna pamięć europejska.

Artykuły

Nazwa instytucji a przepisy dotyczące zatrudniania dyrektorów po zmianie ustawy o działalności kulturalnej
Pytanie dotyczy zatrudnienia dyrektora centrum kultury po nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej. Chodzi o art. 8 ust. 6 Ustawy z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja ustawy o działalności kulturalnej). Przepis ten stanowi, że przepisów przejściowych dotyczących pozostawania na swoich stanowiskach do końca 2013 r. dyrektorów instytucji kultury powołanych przed 1 stycznia 2012 r. na czas nieokreślony nie stosuje się do dyrektorów bibliotek, domów oraz ośrodków kultury. Centrum Kultury i Kultury Fizycznej powstało w 2007 r. z połączenia Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Natomiast organizator przekazuje środki budżetowe na działalność centrum kultury z działu 921, rozdziału 92109 -- domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby.
Refundacja wynagrodzenia z urzędu pracy
Jak w instytucjach kultury zaksięgować refundację wynagrodzenia z urzędu pracy osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych? Czy podobnie jak w jednostkach budżetowych zmniejszyć koszty i wydatki? Czy należy zwiększyć plan finansowy o wartość refundacji z urzędu pracy, a koszty wynagrodzeń zostawić na tym samym poziomie?
Dyżury w muzeum a czas pracy
Pracownicy muzeum są zatrudnieni od poniedziałku do piątku od godziny 08:00 do 16:00. Jeden raz w miesiącu świadczą pracę w sobotę i niedzielę (tzw. dyżur) w następujących godzinach -- w sezonie od 10:00 do 19:00, a poza sezonem w godzinach 10:00–16:00. Pracownicy muzeum otrzymują za pełnienie takiego dyżuru dni wolne: w sezonie 3, a poza sezonem 2. Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe?
Imprezy okolicznościowe w instytucjach kultury
Instytucja kultury zamierza organizować imprezy okolicznościowe z okazji m.in. Dnia Kobiet, świąt majowych, Dnia Dziecka itp. Przewidywane koszty to przede wszystkim poczęstunek dla występujących zespołów, np. dla Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy. Czy instytucja kultury może organizować takie imprezy? Czy faktura kosztowa związana z organizacją imprezy może być rozliczana z budżetu instytucji?
Darowizna dla instytucji kultury
Jesteśmy gminnym ośrodkiem kultury połączonym z biblioteką. Dostaliśmy w formie darowizny książki od wydawnictwa na nagrody. Wartość książek zgodnie z fakturą przekracza 3000 zł. Czy powinniśmy odprowadzić podatek od darowizny?
Modernizacja budynku wpisanego do księgi inwentarzowej muzealiów
Muzeum w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizuje projekt, który polega na adaptacji drewnianego zabytkowego budynku do celów wystawienniczych. W ramach projektu prowadzone były prace budowlane polegające m.in. na przebudowie wnętrza budynku, doprowadzeniu ogrzewania, budowie instalacji sanitarnej, zamontowaniu klimatyzacji i wentylacji (prace te zostały zakończone). Ponadto projekt obejmuje wyposażenie budynku w gabloty wystawiennicze i sprzęt multimedialny. Projekt zakończono w połowie marca 2013 r. Modernizowany budynek wpisano do księgi inwentarzowej muzealiów, nie jest zatem wprowadzony do ewidencji środków trwałych i nie podlega amortyzacji. Jego wartość po denominacji wynosi 1 zł. Inwestycja jest finansowana w 70% ze środków RPO, pozostałe 30% stanowi dotacja pozyskana od organizatora oraz przychody własne. W jaki sposób zaksięgować środki pozyskane na adaptację z RPO oraz od organizatora? Czy środki te zwiększają konto "Rozliczenia międzyokresowe kosztów" i czy trzeba je przeksięgować na konto "Fundusz instytucji kultury"? Czy nakłady inwestycyjne zgromadzone na koncie "Środki trwałe w budowie" powinny być przeksięgowane na konto księgowe "Dzieła sztuki i eksponaty muzealne"? Czy powinno to nastąpić po zakończeniu prac budowlanych, czy też pod datą zakończenia projektu? Czy muzeum może zwiększać wartość obiektu drewnianego wpisanego do księgi inwentarzowej muzealiów?
Rozliczenie różnic skontrum
W bibliotece przeprowadzono skontrum zbiorów bibliotecznych, w wyniku którego ustalono ubytki bezwzględne. Jak należy zaewidencjonować ubytki bezwzględne, które nie są zawinione?
Prawo do dodatku specjalnego oraz dodatek kierowniczy w bibliotece
Pierwsza sprawa to prawo do dodatku specjalnego pracowników zatrudnionych na cały etat w bibliotece. Jeden z nich prowadzi rozliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a drugi prowadzi szkolenia dla nowo przyjętych pracowników. Czy można wypłacić im dodatek specjalny? Drugie pytanie dotyczy dodatku funkcyjnego dla kierownika działu. Dwóch pracowników jest zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach, ale nie kierują zespołem. W regulaminie organizacyjnym i statucie biblioteki jest określone, że pracę działów nadzorują kierownicy. Według nowych przepisów nie powinni oni otrzymywać dodatku funkcyjnego. Czy oznacza to konieczność zmian w regulaminie organizacyjnym i w statucie biblioteki w kwestii dotyczącej tych dwóch działów oraz kierowania nimi?
Czy instytucja kultury może emitować monety okolicznościowe?
Czy miejska biblioteka publiczna w ramach działalności kulturalnej może wydać monetę okolicznościową z okazji 50-lecia odzyskania praw miejskich przez miejscowość, w której się znajduje i czy w związku z tym może ją sprzedawać z niewielkim zyskiem? Zysk zostanie przeznaczony na działalność statutową. Nie jesteśmy podatnikami VAT, nie posiadamy kasy fiskalnej i w związku z tym, jakie będzie to miało skutki podatkowe dla naszej instytucji?